Historie společnosti

Dne 14. 9. 2009 byla Městem Jičín založena a k témuž datu byla i zapsána do obchodního rejstříku obchodní společnost Správa nemovitostí města Jičína, a.s., do níž byl ke dni 1. 5. 2010 prodán Městský bytový podnik Jičín, který jako příspěvková městská organizace do té doby spravoval nemovitý majetek města Jičína, tj. městské bytové domy a nebytové prostory. S jeho činností byl úzce spjat i provoz tepelného hospodářství. Působnost nejvyššího orgánu společnosti – valné hromady vykonává Rada města Jičína. Statutárním orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo, jehož členové jsou voleni na 4 roky. Pětileté volební období mají členové dozorčí rady společnosti, která je tříčlenná. Sídlem společnosti je jednopatrová přístavba za budovou čp. 1074, ul. 17. listopadu, Jičín, v níž se nachází Komerční banka, Fit centrum, rehabilitace REPO a několik dalších podnikatelských subjektů.

Společnost provozuje několik kotelen, neboť vedle správy bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví města Jičína i ve vlastnictví soukromníků patří k jejím hlavním činnostem výroba a rozvod tepla a TUV. Všechny kotelny byly postupně z uhelných přes kotelny na LTO převedeny na plynové. V roce 1995 byl v Kotelně U Stadionu zřízen centrální dispečink a na jednotlivých objektech byla zavedena ekvitermní regulace včetně osazení měřičů tepla.

V roce 1997 byly osazeny na Kotelně U Stadionu kogenerační jednotky a tím zavedena kombinovaná výroba tepla a el. energie. V následujících letech došlo k rozšíření této výroby, přičemž v roce 2022 proběhla plánovaná obnova kogeneračních jednotek.

Za účelem zajištění zásobování teplem lokality bývalých kasáren došlo v roce 2013 k obnově plynových kotlů v Kotelně U Stadionu.

Další větší investiční akci uskutečnil provozovatel tepelných zdrojů v roce 2019, kdy namísto Předávací stanice Nové Město Jih byla vybudována plynová kotelna zásobující teplem a teplou vodou celé sídliště Nové Město „JIH“ a ve stávající, již nevyhovující kotelně Zahradnictví mohl být tak provoz ukončen.

Kotelna „NOVÉ MĚSTO SEVER“ vznikla společně s vybudováním sídliště Nové Město „SEVER“ a byla kapacitně přizpůsobena další případné výstavbě v dané lokalitě.  Kolaudace proběhla v roce 1993 a od počátku zde byl topným mediem plyn. V roce 2016 proběhla rekonstrukce celé této kotelny.

Dalším zdrojem vytápění, který společnost provozuje, je kotelna u IV. ZŠ, z níž je teplem zásobována jak IV. ZŠ, tak i zdejší gymnázium. Původním palivem zde byl LTO a následně došlo k plynofikaci. V roce 2022 byla pro tuto kotelnu zahájena příprava na její celkovou rekonstrukci.

Menším zdrojem pro výrobu tepla a TUV je kotelna na Žižkově náměstí, která byla vybudována společně s domem čp. 812-813 a lékárnou. Topným mediem bylo nejprve uhlí, což způsobovalo značné znečišťování ovzduší přímo v centru města, a proto došlo v roce 1998 rovněž k její plynofikaci.

Posledními menšími zdroji vytápění, které společnost provozuje, jsou plynové kotelny umístěné v suterénních prostorách Jičínského zámku, budovy čp. 1074, v níž sídlí komerční banka, a rekonstruované budovy Polyfunkčního centra na autobusovém nádraží.

V současné době jsou všechny uvedené kotelny a předávací stanice ovládány a řízeny z moderního centrálního dispečinku umístěného na Kotelně U Stadionu a z centra umístěného v kanceláři TH v budově sídla společnosti.

Vytvořil: tomassedlak.cz