Otázky a odpovědi

Kdy začíná a končí topná sezóna?

Topná sezóna začíná 1. září a končí 31. května. Dle vyhlášky MPO 194/2007 Sb. lze začít vytápět během topné sezóny pokud průměrná venkovní teplota vzduchu poklesne pod 13°C po dvou po sobě následujících dnech a pokud nelze výhledově očekávat zvýšení venkovní teploty nad 13°C. Pokud v topné sezóně vystoupí venkovní teplota vzduchu nad 13°C po dvou dnech po sobě následujících a nelze očekávat opětovné snížení teploty pod 13°C, pak se vytápění přeruší.

Průměrnou venkovní teplotu vzduchu měříme vždy v 7:00, 14:00 a ve 21:00 hod. Poslední údaj ve 21:00 hod. se bere dvakrát. Součet těchto teplot se dělí 4. Výsledek = průměrná venkovní teplota vzduchu.

Co je GJ a MW (kW)?

Gigajoul (GJ) je jednotka fyzikální veličiny, kterou se stanovuje spotřeba tepla. Vedlejší používanou jednotkou je jednotka MWh.

1 MWh = 3,6 GJ; 1 GJ = 0,2778 MWh.

Kdy dochází k přerušení nebo omezení dodávky tepelné energie a teplé vody (TV)?

K přerušení nebo omezení dodávky tepla a teplé vody dochází pouze ve výjimečných případech. A to, mimo jiné, hlavně z těchto následujících důvodů:

při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,

při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,

při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a při připojování nového odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem,

při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin,

při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli,

při nedodržení povinností odběratele podle § 77 odst. 4, energetického zákona (tj. došlo-li ze strany odběratele k provozování vlastního náhradního či jiného zdroje bez písemné dohody s dodavatelem)

při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou,

jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů,

při neoprávněném odběru.

Plánované odstávky má dodavatel povinnost hlásit odběrateli ve lhůtě 15 dnů před začátkem odstávky. Tyto odstávky jsou určeny pro provádění oprav a údržby technologie.

Kolik stupňů má mít teplá voda?

Zdrojem teplé užitkové vody pro odběratele je předávací stanice, kde dodavatel ohřívá studenou pitnou vodu z vodovodní sítě. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. určuje vlastníkům objektu povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 – 60°C, a to v době od 6.00 do 22.00 hodin mimo odběrní špičky, ve které je umožněna možnost krátkodobého poklesu. Dodavatel tepla uskutečňuje dodávky tak, aby tyto požadované parametry mohl vlastník objektu (odběratel) dodržet.

Topí se v noci stejně jako ve dne?

V průběhu otopného období je dodavatel připraven celodenně dodržet na předávacím místě (pata domu) takové parametry teplonosného média (topné vody), aby v průběhu otopného období vlastník objektu mohl v době od 6.00 do 22.00 hodin zabezpečit pro jednotlivé prostory vnitřní teploty v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb. V souladu s toutéž vyhláškou může vlastník objektu (SVJ) v době od 22.00 do 6.00 hod. vytápění obytných místností a v neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezit nebo krátkodobě přerušit do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností. I v této době dodavatel tepla zajišťuje dostatečné množství tepelné energie o potřebných parametrech pro plnění povinností odběratele (vlastníka objektu).

Jednoduše řečeno, dodavatel je povinen udržovat dodávky v takové kvalitě, která zajistí v jednotlivých místnostech vytápěných objektů tolik tepla, kolik stanoví projekt stavby, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu dosahovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy, a umožní tak odběrateli naplnit požadavky vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Vytvořil: tomassedlak.cz