Provoz domů

Komplexní správa nemovitostí zahrnující zejména:

1. Technickou správu nemovitostí

správa a údržba nemovitého majetku Města Jičín a soukromých vlastníků
návrhy na opravy a investice dle požadavků a potřeb a zajištění oprav nemovitého majetku s využitím vlastních i dodavatelských kapacit
zajištění plnění služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů dle potřeby
výměna zařizovacích předmětů v bytech v souladu s platnými právními předpisy
hlášení uvolněných bytů a nebytových prostorů dle potřeby
zajišťování revizí (plynu, elektro, výtahy, apod.) dle zvláštních předpisů a norem
uzavírání nájemních smluv s nájemci bytů a nebytových prostorů
vedení dokumentace nemovitostí
pomoc při vyhodnocení nabídek a výběru dodavatelů
technické poradenství a pomoc při prováděných opravách a investicích na domě
pojištění nemovitostí

2. Ekonomiku spravovaných nemovitostí:

předpis nájemného, fondu oprav a stanovení záloh na plnění spojená s užíváním bytu-služby
výběr nájemného, plateb do fondu oprav a záloh na služby
zúčtování zálohovaných služeb (teplo,teplá voda, studená voda, energie, výtah, úklid)
upomínání dlužníků a vymáhání pohledávek (dlužné nájemné, vyúčtování služeb a oprav bytového fondu, apod.)
provádění úhrad dodavatelských faktur a pojistného
zpracování podkladů pro daňová přiznání a podávání přiznání k daním (daň silniční, daň z příjmu právnichých osob, daně z nemovitostí a další)
vedení předepsaného účetnictví
provádění inventarizace spravovaného majetku
pomoc a zpracování podkladů pro vyřizování úvěrů, dotací, žádostí, apod.

3. Právní služby

zpracovávání smluv a právních dokumentů (smlouvy o dílo, ubytovací smlouvy. inominátní smlouvy, apod.)
vyřizování stížností a reklamací
vypovídání nájemních smluv nájemcům nebytových prostorů při hrubém porušení povinností nájemce na základě pokynu majitele nebo z vlastní iniciativy
vypovídání nájemních smluv nájemcům bytů ve smyslu ust. § 711 obč. zák., a s tím související podání příslušné žaloby včetně shromáždění potřebných podkladů pro jednání před soudem
upomínání dlužníků (3 měsíce po splatnosti) včetně shromáždění podkladů potřebných k podání příslušné žaloby a vlastní podávání žalob, podávání žalob o vyklizení a návrhů na výkon soudních rozhodnutí
legislativa (vznik společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev, stanovy společenství vlastníků bytových jednotek, prohlášení vlastníka, návrh na zápis změny údajů v obchodním rejstříku apod.)

Vytvořil: tomassedlak.cz