Správa domů v majetku soukromníků

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás oslovili a nabídli Vám naše služby spojené se správou Vaší nemovitosti.
Služby naší společnosti jsou založeny na individuálním a odpovědném přístupu k zákazníkovi. Míra využití našich služeb je vždy závislá pouze na přání klienta.

Naše společnost momentálně spravuje byty a nebytové prostory v domech města Jičína, domy v nichž byly byty převedeny do vlastnictví soukromníků (v domech existují společenství vlastníků bytových jednotek), domy bytových družstev a individuálních vlastníků, respektive spoluvlastníků. Dlouhodobá činnost a stálé doplňování profesních znalostí garantuje vysokou úroveň plnění všech požadavků vlastníků nemovitostí.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám bližší informace poskytneme při osobním jednání.

PROVOZNĚ-TECHNICKÁ, EKONOMICKÁ A PRÁVNÍ ČINNOST

 

PROVOZNĚ TECHNICKÁ ČINNOST

 • převzetí objektu do správy
 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor
 • smluvní zajištění dodávek médií v rámci služeb spojených s užíváním jednotek
 • zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek a následné zajištění odstranění zjištěných závad
 • zajištění havarijní služby
 • zajištění oprav a udržování společných částí domu
 • zajištění velkých oprav a rekonstrukcí
 • vytvoření technických podmínek pro větší opravy a rekonstrukce, sepsání smlouvy o dílo, vše konzultováno se zástupci SVJ, konečný výběr dodavatele provádí SVJ
 • kontrolní činnost při provádění oprav a rekonstrukcí dle potřeby event. podle domluvy
 • v případě potřeby osobní účast technika
 • spolupráce se zástupci vlastníka i v ostatních činnostech – např. podání žádostí na stavební úřad, odbor památkové péče atd.
 • vedení korespondence s firmami, úřady, zástupci vlastníků
 • vystavování objednávek a následná věcná kontrola správnosti faktur od dodavatelů
 • zpracování plánu oprav na další období (oprav, revizí atd.)  1x ročně
 • uchovávání technické dokumentace
 • účast a zajišťování hlasování na shromáždění vlastníků 1 x ročně
 • zajištění odečtu měřidel

 

EKONOMICKÁ ČINNOST – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

 • vedení daňové evidence
 • vedení podvojného účetnictví
 • vypracování daňových přiznání
 • zastupování před úřady

V rámci těchto služeb nabízíme:

– kontrolu převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí
– vyhotovení faktur a pokladních dokladů za klienta
– účetnictví a evidenci dokladů průběžně dle převzatých dokladů, na přání klientů předložíme průběžné sestavy – obratové předvahy, výsledovky apod.
– účetní i daňovou závěrku tak, že klientovi předáme veškeré doklady připravené k archivaci, sestavy, daňová přiznání dle zákona o účetnictví, daňových zákonů a ostatních souvisejících předpisů
– kompletní agendu – pracovní smlouvy, výpočty mezd, hlášení pojišťovnám, sociální a důchodové zabezpečení, úrazové pojištění, cestovné
– evidenci majetku včetně odpisů
– zpracování statistických výkazů
– přípravu podkladů pro úvěr
– na členských schůzích, schůzích shromáždění vlastníků přednesení výsledků hospodaření domu
– další ekonomické a daňové služby dle požadavků klientů

EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ČINNOSTI

 • vedení evidence nájemníků, podnájemníků, ostatních uživatelů, bytových a nebytových prostor včetně průběžných změn
 • předpisy nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka, jejich úpravy dle pokynů vlastníka
 • předpisy do fondu oprav
 • předpisy záloh na služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor, jejich úpravy dle vývoje cen těchto služeb
 • kontrola úhrad předpisů, evidence předávána vlastníkům měsíčně, nebo dle jejich požadavků
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí domu dle platných prováděcích předpisů 1x ročně
 • úhrady nákladů na opravu a údržbu z klientského účtu (fondu oprav), 1x měsíčně předání klientovi přehledu čerpání fondu oprav a odeslání zůstatku klientského účtu
 • pokladní služby

PRÁVNÍ ČINNOST

 • zabezpečování konzultačního a právního poradenství a dalších činností v souladu s příkazními smlouvami
 • vyhotovení, popřípadě revize obsahu smluv
 • zpracování právních stanovisek k aktuálním otázkám v oblasti bytového hospodářství a řešení právních záležitostí v dané oblasti
 • příprava podkladů pro zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitému majetku do katastru nemovitostí
 • vyřízení zápisů a změn v Obchodním rejstříku
 • vypracování Prohlášení vlastníka a jeho změn
 • vyhotovení smluv o převodu bytových jednotek
 • vyhotovení nájemních a podnájemních smluv a jejich dodatků
 • sledování pohybu pohledávek za pronájmy bytových a nebytových prostor
 • vedení přehledu vymáhaných pohledávek a analyzování způsobů jejich řešení
 • vyhotovení splátkových kalendářů
 • příprava podání ve věci soudního vymáhání pohledávek včetně exekuce

Pro privatizované domy poskytnutí pomoci při založení  SVJ

 • vypracování stanov
 • vyhotovení pozvánek na schůzi
 • vyhotovení prezenčních listin
 • pomoc při záznamu hlasování
 • zajištění výpisů z katastrů nemovitostí
 • zajištění účasti notáře na schůzi
 • zajištění zápisu SVJ do obchodního rejstříku
 • poskytnutí prostor v sídle organizace ke konání prvního shromáždění

Rozsah správy se vždy odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivých vlastníků a je předmětem dalšího jednání.

Vytvořil: tomassedlak.cz