Otázky a odpovědi

Mohu mít v městském bytě nahlášené trvalé bydliště?

Ano, nájemce se může přihlásit k trvalému pobytu na adrese domu, ve kterém mu byl Radou města Jičína přidělen byt. Na evidenci obyvatel MěÚ Jičín musí nájemce oprávněnost svého požadavku k přihlášení k pobytu dokladovat originálem platné nájemní smlouvy.

Co potřebuji k uzavření nájemní smlouvy?

K uzavření nájemní smlouvy s naší společností jako s pronajímatelem budete potřebovat doložit rozhodnutí o přidělení městského bytu radou města, které obdržíte formou dopisu z odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín, popřípadě z odboru investiční výstavby a údržby města, a platný občanský průkaz. Současně počítejte s tím, že Vás pracovnice provozu a údržby domů naší společnosti vyzvou k poskytnutí dalších údajů a informací, jako je např. informace o osobním stavu, o počtu a jménech osob, které se s nájemcem budou do bytu stěhovat, o způsobu, kterým bude nájemce platit nájemné – tj. formou SIPO, bezhotovostním převodem z účtu (v takovém případě je nutné sdělit i číslo účtu), a další informace včetně poskytnutí telefonního čísla a e-mailové adresy. Má-li nájemce již SIPO založené, přinese s sebou rovněž jeho číslo. V opačném případě mu pracovnice provozu domů poradí, jak a kde si SIPO může založit.

Na jak dlouhou dobu se uzavírá nájemní smlouva?

Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou. První nájemní smlouva se obvykle uzavírá na kratší období. V případě, že má nájemce zájem po skončení této doby byt dále užívat, musí ještě před skončením původního nájemního vztahu o uzavření nájemní smlouvy na další období požádat. Žádost odešle příslušnému odboru městského úřadu, který ji předloží k projednání sociální a bytové komise MěÚ Jičín. Následně na základě doporučení komise rada města buď žádosti nájemce vyhoví, nebo ji zamítne. Předpokladem pro uzavření nájemní smlouvy na další, možno až roční období je řádné plnění povinností vyplývajících pro nájemce ze zákona a z nájemní smlouvy, především pak řádné placení nájemného a nákladů na dodávané služby a řádné užívání bytu, tzn. takové užívání, kterým nájemce nezasahuje rušivě do práv ostatních nájemců bytů v domě.

Musím uvádět svůj osobní stav?

Pro uzavření nájemní smlouvy je i tato informace důležitá. Je-li nájemce ženatý (vdaná), pak automaticky ze zákona vzniká rovněž druhému z manželů právo nájmu k přidělenému bytu a oba manželé musí být jako nájemci v nájemní smlouvě uvedeni. Pokud nájemce není ženatý (vdaná) ke dni, kdy s ním byla uzavřena nájemní smlouva, vzniká právo nájmu druhému manželovi automaticky uzavřením sňatku. Takže i uzavření sňatku a jméno vč. data narození druhého manžela, je nájemce povinen pronajímateli oznámit.  

Musím pronajímateli nebo správci domu hlásit změnu počtu osob, které v bytě žijí?

Ano, musíte. Tato povinnost je stanovena občanským zákoníkem a je uvedena i v nájemní smlouvě. V souladu s platnou právní úpravou potřebuje nájemce s přijetím další osoby do své domácnosti, vyjma osoby blízké (manžel či manželka, děti), získat písemný souhlas pronajímatele. Pronajímatel má také právo po nájemci požadovat, aby v jeho domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Musím pronajímateli nebo správci domu nahlásit změnu kontaktních údajů a změnu jména či příjmení?

Ano, aby komunikace mezi nájemcem a pronajímatelem, popřípadě mezi vlastníkem a správcem objektu byla bezproblémová, jsou pro nás důležité aktuální informace. Jak uvádíme v některých odpovědích výše, může souviset změna příjmení např. se změnou osobního stavu nájemce či vlastníka (oženil se, rozvedla se apod.).

Chci nahlásit požadavek na opravu v bytě a kdo ji bude platit?

Požadavek na opravu v bytě je nutné předložit na úseku provozu a údržby domů v přízemí budovy, v němž naše společnost sídlí. V případě vlastníka bytové jednotky hradí všechny opravy uvnitř bytu vlastník s výjimkou oprav, které jsou prováděny na společných částech domu. Ty jsou hrazeny s tzv. fondu oprav společenství vlastníků jednotek a považujeme za nutné seznámit s potřebou takových oprav členy výboru SVJ (předsedu SVJ). V případě městských bytů hradí nájemce drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou tak, jak byly vymezeny nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, kterým se provádí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Co udělat v případě, že dojde ke změně majitele bytu?

Změnu vlastníka bytu je nutné nahlásit správci domu bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 1 měsíce po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Změnu nový vlastník prokáže předložením výpisu z listu vlastnictví, o který si požádá na katastrálním úřadu, nebo kupní smlouvou. Tuto změnu musí starý, popřípadě již nový vlastník nahlásit i předsedovi výboru SVJ (předsedovi SVJ), protože SVJ je povinno vést aktuální seznam členů. Ke dni předání bytu novému vlastníkovi je nutné zajistit provedení odečtů bytových vodoměrů a RTN (rozdělovače topných nákladů), což je důležité pro vyúčtování služeb starému i novému vlastníkovi. Osobou odpovědnou za řádné placení zálohových plateb na služby a příspěvku do FO SVJ (fond oprav) je vždy vlastník jednotky, s nímž ke dni, kdy nastaly právní účinky vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí, uzavře správce domu – dodavatel služeb Smlouvu o poskytování služeb.

Vytvořil: tomassedlak.cz